• خط و دایره (ص 138)
  • زاویه های مرکزی (ص 142)
  • زاویه های محاطی (ص 146)