مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396

نمونه سوالات ریاضی نهم ترم دوم

(نادری) ۹۵-۹۴

شماره

 شهر/استان

 آموزشگاه

طراح آزمون

  سوال

 پاسخ نامه

توضیح

1هرمزگانهماهنگ۹۵
گروهدانلود  پیوست سوالخرداد ۹۵
2خوزستان /اهوازهماهنگ۹۵
گروهدانلود دانلود خرداد۹۵
3لرستان/تیزهوشانهماهنگ۹۵
گروهدانلود
خرداد۹۵
4خراسان رضویهماهنگ۹۵
گروهدانلودپیوست سوالخرداد۹۵
5استان البرزهماهنگ۹۵
گروهدانلود خرداد۹۵
6نمونه سوال عالی(متوسط)هماهنگهمکاردانلودپیوست سوالخرداد۹۵
7استان اصفهانهماهنگگروهدانلوددانلودخرداد۹۵
8استان آ.غربیهماهنگگروهدانلود
خرداد۹۵
9استان یزد
هماهنگگروهدانلود
خرداد۹۵
10آزمایشی( ریاضی)۱ورودی دهم-ریاضیسعید جعفری دانلود 
۹۵b96
11آزمایشی  ( ریاضی)۲ ورودی دهم-ریاضیسعید جعفریدانلود  دانلود  ۹۵b96
12آزمایشی( ریاضی)۳
ورودی دهم-ریاضیسعید جعفریدانلود 
۹۵b96
13آزمایشی( ریاضی)۴ورودی دهم-ریاضیسعید جعفریدانلود 
۹۵b96
14ورودی انرژی اتمی
ورودی دهم-ریاضییوسف سهرابیدانلود 
۹۵b96
15آزمون شبیه ساز۱
ورودی دهم-ریاضیمتفکران بابلسردانلود دانلود۹۵b96
16آزمون شبیه ساز۲
ورودی دهم-ریاضیمتفکران بابلسردانلود دانلود۹۵b96
17آزمون شبیه ساز۳
ورودی دهم-ریاضیمتفکران بابلسردانلود دانلود۹۵b96
18آزمونورودی دهمتهران نمونه دولتیگروهدانلود 
۹۵b96
19آزمونورودی دهمنمونه دولتی اصفهانتشکرازآقای صادقی
دانلود  دانلود۹۵b96
20آزمونورودی دهمنمونه دولتی گیلانگروهدانلود 
۹۵b96
21آزمونورودی دهمنمونه دولتی خوزستانگروهدانلود 
۹۵b96
22آزمونورودی دهمنمونه دولتی هرمزگانتشکراز آقای یارالهی
دانلود دانلود ۹۵b96طبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده

ردیف

طراح

پایه

توضیحات

استان

دانلود

1

گروه آموزشی

نهم

نوبت اول

فارس

دانلود

2

گروه آموزشی

نهم

نوبت اول

فارس

دانلود

3

گروه آموزشی

نهم

نوبت اول

فارس

دانلود

4

گروه آموزشی

نهم

نوبت اول

فارس

دانلود

5

گروه آموزشی

نهم

نوبت دوم

فارس

دانلود

6

گروه آموزشی

نهم

نوبت دوم

فارس

دانلود

7

گروه آموزشی

نهم

نوبت دوم

فارس

دانلود

9

گروه آموزشی

نهم

نوبت دوم

فارس

دانلود

10

سرگروه لنگرود

نهم

سوال فصل به فصل نهم

استان گیلان

دانلود

11

سرگروه لنگرود

۷،۸،۹

نمونه سوالات ماهانه ۷،۸،۹

استان گیلان

دانلود

12

فتاحی

هشتم

نوبت دوم

شهر تهران

دانلود

13

---

هفتم

نوبت دوم

چهار محال بختیاری

دانلود

14

---

هفتم

نوبت دوم

چهار محال بختیاری

دانلود

15

جمعی از دبیران البرز

هفتم و هشتم

بانک سوال نوبت اول سال 94-93

البرز

دانلود

16

خانم هادی

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

17

آقای عباسی

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

18

--

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

19

خانم ابوالحسنی

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

20

خانم آراسته

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

21

عزیز خانی

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

22

خوش گفتار

هشتم

نوبت اول سوالات در چند گروه

قم

دانلود

23

خوش گفتار

نهم

نوبت اول سوالات در چند گروه

قم

دانلود

24

اعجازی

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

25

شیریان

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

26

حیدری

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

27

نفیسه ژیان

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

28

نفیسه ژیان

هفتم

نوبت اول

قم

دانلود

29

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

آذربایجان شرقی

دانلود

30

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

آذربایجان غربی

دانلود
طبقه بندی: سئوالات ریاضی هفتم،  سئوالات ریاضی هشتم،  سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده

31

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

اردبیل

دانلود

32

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

اصفهان

دانلود

33

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

البرز

دانلود

34

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

ایلام

دانلود

35

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

بوشهر

دانلود

36

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

چهارمحال بختیاری

دانلود

37

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

خراسان جنوبی

دانلود

38

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

خراسان رضوی

دانلود

39

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

خراسان شمالی

دانلود

40

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

خوزستان

دانلود

41

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

زنجان

دانلود

42

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

سمنان

دانلود

43

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

سیستان و بلوچستان

دانلود

44

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

شهر تهران

دانلود

45

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

شهرستانهای استان تهران

دانلود

46

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

فارس

دانلود

47

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

قزوین

دانلود

48

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

قم

دانلود

49

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

کردستان

دانلود

50

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

کرمان

دانلود

51

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

کرمانشاه

دانلود

52

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

کهگیلویه و بویر احمد

دانلود

53

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

گلستان

دانلود

54

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

گیلان

دانلود

55

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

لرستان

دانلود

56

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

مازندران

دانلود

57

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

مرکزی

دانلود

58

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

هرمزگان

دانلود

59

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

همدان

دانلود

60

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

یزد

دانلود

61

امتحان هماهنگ استانی

هشتم

نوبت دوم

همدان

دانلود

62

امتحان هماهنگ استانی

هفتم

نوبت دوم

همدان

دانلود
طبقه بندی: سئوالات ریاضی هفتم،  سئوالات ریاضی هشتم،  سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 18 آبان 1395طبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
ارسال توسط حسن نقی زاده

نمونه سئوالات نوبت دوم ریاضی نهم به همراه پاسخنامه

دانلود نمونه سئوال ریاضی نوبت دوم                                                         
طبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 9 شهریور 1395
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 4 شهریور 1395


اثباتی شهودی برای اتحاد مربع سه جمله‌ای

اتحادهای جبری
اتحاد (Identity) یک گزاره ریاضی همواره صادق است که معمولاً برای ساده‌سازی فعالیت های جبری در ریاضی بکار می‌رود. تعریف دیگری از اتحاد به صورت زیر است: معادله ای که به ازای هر عدد حقیقی برقرار باشد اتحاد نامیده می شود.
 
کاربردهای اتحادهای ریاضی:
-- ساده‌سازی محاسبات اعدادی مانند ۱۰۱۲
-- تجزیه عبارات گویا که خود در ب.م.م گیری و ک.م.م گیری کاربرد دارد.
-- تجزیه عبارات گویا برای حل معادلات درجه دو و سه و بیشتر کاربرد دارد.
 
انواع اتحاد:
اتحادها بسیار زیاد هستند اما چند اتحاد اصلی که پایهٔ اتحادهای دیگر هستند بدین قرارند:
 
:: اتحاد مربع دو جمله ای:
-- اتحاد مربع مجموع دو جمله:
(a+b)2=a2+b2+2ab
-- اتحاد مربع تفاضل دو جمله:
(ab)2=a2+b22ab
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد مربع سه جمله‌ای:
(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc
 
-- تعمیم اتحاد مربع چند جمله: 
(a1+a2+a3+...+an)2=
a12+a22+a32+ ...+an2 + (2a1a2+2a1a3+2a1a4+...+2a1an) + (2a2a3+2a2a4+...+2a2an) + ... + 2an-1an
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد مکعب مجموع دو جمله: 
(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3
 
___________________________________________________________________
 
 
:: اتحداد مزدوج:
(ab)(a+b)=a2b2
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد جمله مشترک:
(x+a)(x+b)=x2+(a+b)x+ab
 
-- تعمیم اتحاد جمله مشترک:
(x+a)(x+b)(x+c)=x3+(a+b+c)x2+(ab+ac+bc)x+abc
(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)=x4+(a+b+c+d)x3+(ab+ac+ad+bc+bd+cd)x2+(abc+abd+acd+bcd)x+abcd
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد مجموع و تفاضل مکعبات دو جمله (اتحاد چاق و لاغر):
-- اتحاد مجموع مکعبات دو جمله:
a3+b3=(a+b)(a2ab+b2)
-- اتحاد تفاضل مکعبات دو جمله:
a3b3=(ab)(a2+ab+b2)
 
-- تعمیم اتحاد مجموع مکعبات دو جمله (n، عدد طبیعی فرد)
an+bn=(a+b)(an− an2b + an3b− ... + bn1)
--- نتیجه:
an+1=(a+1)(an− an2 + an3 − ... + 1)
 
-- تعمیم اتحاد تفاضل مکعبات دو جمله (n، عدد طبیعی)
anbn=(ab)(an+ an2b + an3b... + bn1)
--- نتیجه:
an1=(a1)(an+ an2 + an3 ... + 1)
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد اویلر:
(a+b+c)(a2+b2+c2abacbc)=a3+b3+c33abc

½(a+b+c)[(ab)2+(bc)2+(ac)2)]=a3+b3+c33abc
--- نتیجه:
اگر a+b+c=0    آنگاه  a3+b3+c3=3abc
اگر a=b=c        آنگاه  a3+b3+c3=3abc
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد لاگرانژ:
(a2+b2)(x2+y2)=(ax+by)2+(ay−bx)2
 
___________________________________________________________________
 
:: اتحاد بسط دو جمله ای نیوتن:

 
 منبع: آی هوشطبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : جمعه 21 خرداد 1395

ردیف

طراح

پایه

توضیحات(ریاضیات نقی زاده)

استان

دانلود

1

گروه آموزشی

نهم

نوبت اول

فارس

دانلود

2

گروه آموزشی

نهم

نوبت اول

فارس

دانلود

3

گروه آموزشی

نهم

نوبت اول

فارس

دانلود

4

گروه آموزشی

نهم

نوبت اول

فارس

دانلود

5

گروه آموزشی

نهم

نوبت دوم

فارس

دانلود

6

گروه آموزشی

نهم

نوبت دوم

فارس

دانلود

7

گروه آموزشی

نهم

نوبت دوم

فارس

دانلود

9

گروه آموزشی

نهم

نوبت دوم

فارس

دانلود

10

سرگروه لنگرود

نهم

سوال فصل به فصل نهم

استان گیلان

دانلود

11

سرگروه لنگرود

۷،۸،۹

نمونه سوالات ماهانه ۷،۸،۹

استان گیلان

دانلود

12

فتاحی

هشتم

نوبت دوم

شهر تهران

دانلود

13

---

هفتم

نوبت دوم

چهار محال بختیاری

دانلود

14

---

هفتم

نوبت دوم

چهار محال بختیاری

دانلود

15

جمعی از دبیران البرز

هفتم و هشتم

بانک سوال نوبت اول سال 94-93

البرز

دانلود

16

خانم هادی

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

17

آقای عباسی

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

18

--

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

19

خانم ابوالحسنی

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

20

خانم آراسته

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

21

عزیز خانی

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

22

خوش گفتار

هشتم

نوبت اول سوالات در چند گروه

قم

دانلود

23

خوش گفتار

نهم

نوبت اول سوالات در چند گروه

قم

دانلود

24

اعجازی

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

25

شیریان

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

26

حیدری

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

27

نفیسه ژیان

نهم

نوبت اول

قم

دانلود

28

نفیسه ژیان

هفتم

نوبت اول

قم

دانلود

29

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

آذربایجان شرقی

دانلود

30

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

آذربایجان غربی

دانلود

31

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

اردبیل

دانلود

32

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

اصفهان

دانلود

33

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

البرز

دانلود

34

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

ایلام

دانلود

35

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

بوشهر

دانلود

36

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

چهارمحال بختیاری

دانلود

37

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

خراسان جنوبی

دانلود

38

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

خراسان رضوی

دانلود

39

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

خراسان شمالی

دانلود

40

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

خوزستان

دانلود

41

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

زنجان

دانلود

42

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

سمنان

دانلود

43

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

سیستان و بلوچستان

دانلود

44

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

شهر تهران

دانلود

45

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

شهرستانهای استان تهران

دانلود

46

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

فارس

دانلود

47

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

قزوین

دانلود

48

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

قم

دانلود

49

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

کردستان

دانلود

50

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

کرمان

دانلود

51

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

کرمانشاه

دانلود

52

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

کهگیلویه و بویر احمد

دانلود

53

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

گلستان

دانلود

54

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

گیلان

دانلود

55

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

لرستان

دانلود

56

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

مازندران

دانلود

57

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

مرکزی

دانلود

58

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

هرمزگان

دانلود

59

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

همدان

دانلود

60

امتحان هماهنگ استانی

نهم

نوبت دوم

یزد

دانلود

61

امتحان هماهنگ استانی

هشتم

نوبت دوم

همدان

دانلود

62

امتحان هماهنگ استانی

هفتم

نوبت دوم

همدان

دانلود

 طبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم،  سئوالات ریاضی هشتم،  سئوالات ریاضی هفتم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده

نمونه سوالات نوبت دوم و نوبت اول ریاضی به همراه پاسخنامه


نمونه سوال ریاضی نوبت دوم و اول
طبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
 جهت دانلود روی جملات زیر کلیک نمایید:

سوالات ریاضی پایه نهم خرداد 95 -94


سوالات ریاضی پایه هشتم خرداد 95 -94


سوالات ریاضی پایه هفتم خرداد 95 -94


با تشکر از آقای عبادی معاون محترم فن آوری  دبیرستان خلیج فارسطبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم،  سئوالات ریاضی هشتم،  سئوالات ریاضی هفتم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395

نمونه سوالات ریاضی نهم ترم دوم  naderi20.ir

شماره

 شهر/استان

 آموزشگاه

طراح آزمون

  سوال

 پاسخ نامه

توضیح

۱   اصفهان فروغی
علی نادری   دانلود دانلود اتحاد وتجزیه
۲
شهرستان دبیرستان ….
 میر طالبی
 دانلود   پیش نوبت۲
۴
 سوال با پاسخ  ۱
 مدارس همکاران
دانلود  دانلود   پیش نوبت۲
۵
  سوال با پاسخ ۲
 مدارس  همکاران دانلود دانلود پیش نوبت۲
۶
 سوال با پاسخ   ۳  مدارس همکاران   دانلود   دانلود   پیش نوبت۲
۷
 سوال با پاسخ   ۴  مدارس همکاران   دانلود   دانلود   پیش نوبت۲
۸
 سوال با پاسخ   ۵ مدارس    همکاران دانلود  دانلود پیش نوبت۲
۹
  سوال با پاسخ ۶ مدارس   همکاران   دانلود دانلود   پیش نوبت۲
۱۰
لرستان
استانی
گروه
دانلود     پیش نوبت۲
۱۱
اصفهان
ناحیه۶
هماهنگ
دانلود
دانلود  پیش نوبت۲
۱۲ اصفهان بویین میان دشت
گروه
دانلود 
فصل ۵/۶/۷/۸
 ۱۳ کردستان/سنندج شهیدبهمنی
تینا غفوری
دانلود     پیش نوبت۲
 ۱۴ کردستان/سنندج   حافظ
شریف احمدی
دانلود
  پیش نوبت۲
 ۱۵ همدان/هماهنگ نوبت صبح گروه دانلود دانلود پیش نوبت۲
۱۶
 همدان/هماهنگ  نوبت عصر گروه
دانلود     پیش نوبت ۲
۱۷ اصفهان/شهرضا ابن سینا  آقای موسوی دانلود
پیش نوبت۲
۱۸ درســــــــــــنامه نهم۹۴/۹۵
دانلود ویژه دانش آموزان نمونه دولتی شهید احمد فروغی
 ۱۹ اصفهان -ورودی سادات دوره دوم           باتشکر ازآقای قدیری  دانلود ۹۰-۹۱
۲۰ اصفهان -ورودی سادات   دوره دوم          باتشکر ازآقای قدیری  دانلود ۹۱-۹۲
۲۱ اصفهان -ورودی سادات  دوره دوم          باتشکر ازآقای قدیری دانلود  ۹۳-۹۴

اصفهان – سادات  باتشکر ازآقای قدیری دانلود  تست  نهم
 ۲۲ هرمزگان هماهنگ۹۵ گروه دانلود   پیوست سوال خرداد ۹۵
۲۳ خوزستان /اهواز هماهنگ۹۵ گروه دانلود  دانلود  خرداد۹۵
۲۴ لرستان/تیزهوشان هماهنگ۹۵ گروه دانلود
خردادطبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1395*** در سطح تیزهوشان و دارای پاسخنامه ***

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود


طبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 18 فروردین 1395

نمونه سئوالات ریاضی نهم ترم دوم(nadari.ir)

شماره

 شهر/استان

 آموزشگاه

طراح آزمون

  سئوال

 پاسخ نامه

توضیحات

۱   اصفهان فروغی
علی نادری   دانلود دانلود اتحاد و تجزیه 
 2 اصفهان  مدارس
گروه ریاضی
 دانلود دانلود  آزمون پیشرفت تحصیلی 
3
 ……. دبیرستان ….
 میر طالبی
 دانلود   نمونه سوال تر م۲
4
نمونه سوال با پاسخ  ۱
 مدارس همکاران
دانلود  دانلود    تر م۲
5
 نمونه سوال با پاسخ ۲
 مدارس  همکاران دانلود دانلود  تر م۲
 6 نمونه سوال با پاسخ   ۳  مدارس همکاران   دانلود   دانلود   تر م۲ 
7
نمونه سوال با پاسخ   ۴  مدارس همکاران   دانلود   دانلود   تر م۲
8
نمونه سوال با پاسخ   ۵ مدارس    همکاران دانلود   دانلود  تر م۲
9
 نمونه سوال با پاسخ ۶ مدارس   همکاران   دانلود دانلود    تر م۲
10
لرستان
استانی
گروه
دانلود      میان ترم- تا پایان فصل ۶طبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 22 بهمن 1394

آموزشدر ریاضیات اتحادها تساوی هایی هستند که به ازای هر مقدار عددی از دامنه خود که بجای متغییرهایشان قرار دهیم همواره برقرار باشند. به عنوان مثال تساوی برای هر x عضو دامنه برقرار است. لذا این عبارت جبری یک اتحاد است، اما تساوی فقط برای x=1 برقرار است. پس این عبارت یک اتحاد نمی باشد. در واقع در مورد یک اتحاد در اصل به یک تساوی بدیهی چون 0=0 می رسیم. 

به عنوان مثال در اتحاد مثال زده شده دو طرف ساده شده و تساوی 0=0 حاصل می شود. 
به این ترتیب تفاوت میان یک اتحاد جبری و یک معادله جبری در این است که اتحاد جبری به ازای همه مقادیر دامنه برقرار است در صورتی که یک معادله جبری به ازای تعداد محدودی از اعضای دامنه(مجموعه جواب معادله) برقرار است. 
عبارات زیر نمونه ای از اتحاد است: 

اتحادهای مهم جبری


در میان اتحادهای جبری، برخی از اتحادها بسیار مهم و کاربردی می باشند و در حل معادلات، محاسبات جبری، تجزیه عبارت جبری و... بسیار کاربرد دارند. از این رو دانستن و به کاربردن آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این قسمت به بررسی این اتحادهای مهم می پردازیم. 

اتحاد مربع مجموع دو جملهمثال:

اتحاد مربع تفاضل دو جملهمثال:

اتحاد مکعب مجموع دو جملهمثال:

اتحاد بسط دو جمله ای نیوتن

در دو اتحاد قبل مشاهدی کردید که عبارت مجموع با تفاضل دو جمله چون (a+b)،(a-b) به توان های دو و سه رسیدند. حال این اتحاد برای توانهای طبیعی n هم قابل تعمیم است و به آن اتحاد بسط دو جمله ای نیوتن می گویند. 


مثال:


اتحاد مربع سه جملهمثال:

تعمیم اتحاد مربع چند جمله

مثال:


اتحاد مزدوجمثال:

  • لازم به توضیح است اگر داشته باشیم a+b آنگاه عبارت a-b را مزدوج عبارت اول یعنی a+b می گویند.


اتحاد جمله مشترکمثال:

تعمیم اتحاد جمله مشترک
  • این روال به همین ترتیب برای حالات دیگر هم برقرار است.

مثال:


اتحاد مجموع مکعبات دو جمله(اتحاد چاق و لاغر)مثال:

تعمیم اتحاد مجموع مکعبات دو جمله(اتحاد چاق و لاغر)


پس می توان نتیجه زیر را بیان کرد: 

  • لازم به توضیح است که این اتحاد فقط برای حالتی برقرار ست که توان n عدد طبیعی فرد باشد.

مثال:

اتحاد تفاضل مکعبات دو جمله(اتحاد چاق و لاغر)مثال:

تعمیم اتحاد تفاضل مکعبات دو جمله(اتحاد چاق و لاغر)


پس می توان نتیجه زیر را بیان کرد: 

  • لازم به توضیح است این این اتحاد برای هر عدد طبیعی n برقرار است.

مثال:

اتحاد اویلر


  • برهان:

صورتی دیگر از اتحاد اویلر:

برهان:

نتایج اتحاد اویلر:

    • اگر a+b+c=0 آنگاه 
    • اگر a=b=c آنگاه 

مثال:

همچنین اگر  باشد آنگاه داریم:

اتحاد لاگرانژمثال:

منبع:http://nz1391.blogfa.com/ادامه مطلب
طبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 19 بهمن 1394

لینک دانلود : مقاله تجزیه عبارت های جبری

منبع : رشد برهان متوسطه، شماره 59، پاییز 1387

 

لینک دانلود : مقاله اتحادها و تجزیه

منبع : رشد برهان متوسطه، شماره 66، تابستان 1389
طبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 7 بهمن 1394

 آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم 1394 

راهنمای معلم ریاضی پایه نهم

آزمون فصل اول ریاضی نهم ... آموزشگران دفتر تآلیف 1

آزمون فصل اول ریاضی نهم ... آموزشگران دفتر تآلیف 2

آزمون فصل اول ریاضی نهم ... امینی- نخبگان قزوین

آزمون فصل اول ریاضی نهم ... سهرابی

آزمون فصل اول ریاضی نهم ... نقی زاده- همدان

آزمون فصل دوم ریاضی نهم ... الوندی-کنگان

آزمون تستی فصل اول و دوم ریاضی نهم ... امینی- نخبگان قزوین

آزمون تستی فصل اول، دوم، سوم ریاضی نهم ... امینی- نخبگان قزوین

آزمون پایانی نوبت اول ریاضی نهم ... محسن نژاد- عباس آباد (word)

آزمون پایانی نوبت دوم ریاضی نهم ... میرطلایی

 آزمون میان نوبت اول نهم- دبیرستان شهید حاتمی

آزمون میان نوبت اول نهم-شهید مفتح اردبیل

کاربرگ شماره 1-محمدرضا گلزار

کاربرگ شماره 2-محمدرضا گلزار

کاربرگ شماره 3-محمدرضا گلزار

کاربرک شماره 4-محمدرضا گلزار

کاربرگ شماره 5-محمدرضا گلزار

کاربرگ شماره 6-محمدرضا گلزار

کاربرگ شماره 7-محمدرضا گلزار

کاربرگ شماره 8-محمدرضا گلزار

کاربرگ شماره 9-محمدرضا گلزار

آزمون میان نوبت اول- امینی- نخبگان قزوین

آزمون پایانی نوبت اول- امینی نخبگان قزوین 

آزمون نوبت اول دبیرستان شاهد کوثر قزوین- شایان راد  

آزمون نوبت اول نهم-حسینی-قائمشهر 

آزمون نوبت اول نهم-دهقانی 

آزمون نوبت اول نهم-شوانکاره -آذربایجان غربی 

آزمون نوبت اول نهم-نورآباد(word) 

آزمون نوبت اول استان گیلان 

آزمون ریاضی سه پایه هفتم،هشتم و نهم بوئین زهرا- خانم فریبا پرستار

آزمون نوبت اول نهم-عباس آباد(word)

 آزمون نوبت اول نهم- جویامجد1 

آزمون پایانی نوبت اول ریاضی نهم شاهد بهشتیان قزوین- خانم کلهر  

مرحله دوم آزمون علمی نهم نخبگان آینده ساز 

آزمون پایانی نوبت اول ریاضی نهم دبیرستان غیردولتی مهدیه قزوین-خانم گلشاهی 

نوبت اول نهم-کاشان-ریئسی

آزمون پایانی نوبت اول ریاضی نهم... شاهد قائم قزوین- آقایان حسینی و رحیمی


گروه ریاضی دوره اول متوسطه استان قزوین
طبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
ویدیوی حل نمونه سوال نوبت اول ریاضی نهم سطح ساده

ویدیوی حل نمونه سوال نوبت اول ریاضی نهم سطح متوسط

ویدیوی حل نمونه سوال نوبت اول ریاضی نهم سطح سخت (تیزهوشان)


Riazi7.irطبقه بندی: سئوالات ریاضی نهم،  روش تدریس ریاضی، 
ارسال توسط حسن نقی زاده
(تعداد کل صفحات:2)      [1]   [2]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
سئوالات امتحان ریاضی پایان ترم چگونه طرح شود؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ