ریاضیات نقی زاده به امید پروردگار متعال قدمی هرچند کوچک برای پیشرفت کشورمان برداریم. http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com 2020-08-08T05:46:16+01:00 text/html 2018-10-05T06:46:25+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده سئوالات پیشرفته فصل اول مجموعه ها ریاضی نهم http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1110 <div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8339054826/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="_blank" title=""><div>سئوالات پیشرفته فصل اول مجموعه ها ریاضی نهم</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s3.picofile.com/file/7468868595/download3_1_.gif"></div></a></div> text/html 2018-09-20T14:17:14+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده آیت الله بهجت(ره): http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1109 <div>آیت الله بهجت(ره):</div><div><br></div><div>اگرنمازتان را مراقبت و محافظت نکنید، اگر میلیاردها قطره اشک هم برای سیدالشهدا بریزید، درآخرت شما را نجات نمیدهد.</div> text/html 2018-09-20T14:11:20+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده یا حسین مظلوم (علیه السلام) http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1108 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337767850/photo_moharram_Amazing_ir_20.jpg" alt=""></div> text/html 2018-07-23T14:48:11+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده نفرات برتر آزمون تیز هوشانی ریاضی ورودی هشتم و نهم دبیرستان معراج اندیشه http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1106 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);"><br></span></font></div><div><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لیس الانسان الا ما سعی&nbsp;</font></span></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);">با عرض تبریک نفرات برتر آزمون تیز هوشانی میان دوره ریاضی ورودی هشتم دبیرستان معراج اندیشه:</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);">1- عرفان حمدی</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);">2- محمدامین امیر پناه فر- زارع</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);">3- سبحان رنجبران- محمد عظیمی کیا</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);">4- عرفان صفری</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);">5- سینا یعقوبی</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);"><br></span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);">با تشکر از زحمات همه عزیزان تلاشگر.</span></font></div><div><hr></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);"><div style="">لیس الانسان الا ما سعی&nbsp;</div><div style="">با عرض تبریک نفرات برتر آزمون تیز هوشانی میان دوره ریاضی ورودی نهم دبیرستان معراج اندیشه:</div><div style="">1-محمد یاسین کوهی</div><div style="">2-امیر رضا رضایی- سینا سماواتیان</div><div style="">3- محمد رضا صفدریان</div><div style="">4- رضا مدیریان</div><div style="">5- محمد حسین فرجی</div><div style=""><br></div><div style="">با تشکر از زحمات همه عزیزان تلاشگر.</div><div style="">@naghizadeh.math</div></span></font></div> text/html 2018-07-18T16:59:47+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده تمرینات جلسه سوم تابستانه ریاضی معراج اندیشه http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1105 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><span style="font-size: 8pt; text-align: center;">ت</span><a href="http://s8.picofile.com/file/8332133300/%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C_%D9%87%D8%A7_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC.pdf.html" target="_blank" title="" style="font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; display: inline !important;"><div style="font-size: 8pt; display: inline !important;"><span style="font-size: 8pt; text-align: center;">مرین فصل چند ضلعی ها ورودی هشتم دبیرستان معراج اندیشه</span></div></div></a></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8332133300/%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C_%D9%87%D8%A7_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC.pdf.html" target="_blank" title=""><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 8pt;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7468868595/download3_1_.gif" style="max-width: 500px;"></div></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"></div></div></div></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="font-size: 8pt;"><div style="text-align: right;"><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div></div></div></div></div><blogextendedpost><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8332133292/%D8%AC%D8%B0%D8%B1_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.pdf.html" target="_blank" title=""><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost><div><font color="#241801" face="Tahoma"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><div><div style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; text-align: right;"><span style="font-size: 8pt;">تمرین فصل جذر و توان ورودی نهم دبیرستان معراج اندیشه</span></div><div style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7468868595/download3_1_.gif" style="max-width: 500px;"></div><div></div></div></div></div></div></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></a></div></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></blogextendedpost></div> text/html 2018-07-08T14:47:46+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده تمرینات تابستانه ریاضی معراج اندیشه http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1104 <div><a href="http://s8.picofile.com/file/8331272192/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.pdf.html" target="_blank" title=""><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 8pt; font-family: Tahoma; text-align: center;">تمرین فصل اعداد گویا ورودی هشتم دبیرستان معراج اندیشه</span></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7468868595/download3_1_.gif" style="max-width: 500px;"></div></div></div></a></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="text-align: right; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><br></div><div style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><div style="text-align: right;"><br></div><div><div style="text-align: right;"><br></div><div></div></div></div></div><blogextendedpost style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font color="#241801" face="Tahoma"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8331272050/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.pdf.html" target="_blank" title=""><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">تمرین فصل اعداد گویا ورودی نهم دبیرستان معراج اندیشه</span></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><br></div><div style="text-align: right; font-size: 8pt;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7468868595/download3_1_.gif" style="max-width: 500px;"></div><div></div></div></div></a></div></div></blogextendedpost></div> text/html 2018-07-04T05:59:46+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده پاسخ نامه ریاضی نوبت دوم پایه هشتم دبیرستان خلیج فارس همدان http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1102 <div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8330881384/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf.html" target="_blank" title=""><div><br></div><div><br></div><div>پاسخ نامه ریاضی نوبت دوم&nbsp; پایه هشتم دبیرستان خلیج فارس همدان</div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s3.picofile.com/file/7468868595/download3_1_.gif"></div><div><br></div><div><div><br></div><div><div><br></div> <div></div></div></div></a></div> text/html 2018-06-17T09:44:16+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده کسب رتبه اول استان در فراخوان تولید محتوا ریاضی http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1101 <div><font size="2">تقدیر و تشکر:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">با عنایت الهی و سپاس از همه همکاران و دانش آموزان محترمی که با تشویق بنده باعث کسب رتبه اول استان در فراخوان تولید محتوا ریاضی با نرم افزار جئوجبرا شده ام را ارج نهاده&nbsp;</font></div><div><font size="2">آرزوی توفیق الهی و قبولی طاعات در آستانه عید سعید فطر برای همه عزیزان دارم.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="2">@naghizadeh_math</font></div> text/html 2018-06-11T19:39:38+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده فعالیت ۲۰۰ گروه مرتبط با انحراف جنسی نوجوانان http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1100 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات<span>&nbsp;</span><a href="http://www.farsnews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none;">خبرگزاری فارس</a>، در پی بروز اتفاق ناگوار در مدرسه معین در تهران&nbsp;اهمیت تاثیر فضای مجازی بر جامعه به ویژه گروه های آسیب‌پذیر بار دیگر در<span>&nbsp;</span><span class="wordInCorrect" id="201_4" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; margin: 0px 0px 18px; direction: rtl; text-align: justify; padding: 0px;">مرکز</span>&nbsp;توجه قرار گرفت.&nbsp;</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همواره&nbsp;عده‌ای به محتوای&nbsp;مضر&nbsp;در فضای مجازی دسترسی پیدا می‌کنند اما یکی از ابزارهایی که دسترسی به محتوای مخرب را حتی برای گروه‌های کم سن تسریع کرده تلگرام است. زیر پوست تلگرام شبکه های متعددی با محتوای پورنوگرافی فعالیت می‌کنند که وظیفه ترویج و ساماندهی را نیز توامان برعهده دارند.</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این فعالیت ها اغلب در قالب «اتحادها» در تلگرام انجام می شوند.<span>&nbsp;</span><a href="https://www.farsnews.com/news/13970305001080/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none;">فارس پیش تر در گزارشی به فعالیت اتحادها در این پیام رسان پرداخته است</a>. اتحادها جمعی متشکل از نوجوانان در محدوده سنی زیر 18 سال هستند که اغلب با کانال ها و گروه های غیررسمی&nbsp;مربوط به نوجوانان سروکار دارند. محور فعالیت‌ آنها افزایش&nbsp;<span class="wordInCorrect" id="1308_4" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; margin: 0px 0px 18px; direction: rtl; text-align: justify; padding: 0px;">ممبر (کاربر)</span>&nbsp;و بازدید در کانال ها و گروه ها است و در موضوعاتی مانند دوست‌یابی و موسیقی و در موارد غیرمجاز، فاز سنگین و&nbsp;غم، فاز خودکشی، موضوعات غیراخلاقی و فروش مواد مخدر کار می‌کنند.&nbsp;</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بعضی از اتحادها صرفا برای اعمال خلاف تاسیس و مدیریت می شوند. به عنوان مثال یک اتحاد با نام H... بیش از 150 گروه مرتبط با انحرافات جنسی شدید در تلگرام را مدیریت می کند یا اتحاد عرفان ... شبکه فروش مواد مخدر را مدیریت می‌کند. در این گزارش فعالیت یک اتحاد با موضوع&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; margin: 0px 0px 18px; direction: rtl; text-align: justify; padding: 0px;">&nbsp;انحرافات جنسی</span>&nbsp;دقیق‌تر بررسی می شود.</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سرنخ ماجرا از کانالی در تلگرام که<span>&nbsp;</span><span class="wordInCorrect" id="1884_4" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; margin: 0px 0px 18px; direction: rtl; text-align: justify; padding: 0px;">لینک</span><span>&nbsp;</span>گروه‌های مرتبط با یکی از انحرافات جنسی را معرفی می‌کند آغاز شد. بررسی دو ساله این کانال نشان می‌دهد تعداد اعضای این کانال در آذر 95 حدود 6 هزار نفر بوده و در خرداد 97 به حدود 46&nbsp;هزار نفر رسیده است.&nbsp;</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این کانال توسط یک اتحاد مدیریت می شود که مدیران آن اتحاد نیز ظاهرا چند نوجوان هستند.</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این کانال حدود 200 گروه مروج یک انحراف جنسی را پشتیبانی می‌کند. مدیران این گروه ها نیز از بچه‌های کم سن و نوجوان هستند. مجموع&nbsp;تعداد اعضای این گروه ها در سال 95 حدود 150 هزار نفر بود و در 97 به حدود 300 هزار نفر رسیده است؛ البته این آمار احتمالا به دلیل عضویت هر نفر در چندین گروه، دارای آمار تکراری است.</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برخی از این گروه ها مختص نوجوان ها است و برخی بین نوجوان و گروه‌های سنی بالا‌تر ارتباط برقرار می‌کند. در این گروه‌ها علاوه بر طرح موضوعات خلاف اخلاق، فضایی برای اظهارنظر و تبادل نظر برای ترویج‌ انحرافات جنسی ایجاد می شود که برای مثال شیوه‌های عادی کردن این انحراف جنسی برای نوجوانان و خانواده‌های آنها در جامعه یکی از محورهای این بحث&nbsp;‌ها است.</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گروه های مروج انحرافات جنسی همواره به دنبال راه‌کاری برای هویت یابی و اعتبار بخشیدی به خود در جامعه هستند که اکنون فضای مجازی از جمله کانال ها و گروه‌های دور از چشم در&nbsp; تلگرام، فضای مناسبی برای تبادل نظر و همسو کردن نظرها در این باره در اختیار آنها گذاشته است.</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">علاوه بر اصل این نوع ارتباطات غیر اخلاقی، موضوع مهم‌تر و حساس‌تری در قالب ترویج<span>&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; margin: 0px 0px 18px; direction: rtl; text-align: justify; padding: 0px;">این نوع انحراف جنسی</span>&nbsp;در این فضا در حال باب شدن است.&nbsp;در بسیاری مواقع کانال و گروه های مرتبط با این انحراف جنسی با عناوین مختلف مخاطب را جذب می‌کنند و به نوعی برای مخاطب کم سن جذاب ظاهر می شوند. بنابراین علیرغم تعداد 46 هزار نفری اعضای کانال مرتبط با این انحراف اخلاقی، اما تعداد زیادی از این افراد&nbsp;احتمالا هنوز به این انحراف جنسی تمایل پیدا نکرده‌اند.</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">با توجه به در دسترس بودن این فضای غیراخلاقی، اتفاق ناگواری که بین ناظم مدرسه به عنوان یک فرد بزرگسال و چند پسر نوجوان در مدرسه معین رخ داد نمی‌تواند زیاد دور از ذهن باشد. حتی علیرغم بروز این موارد هنوز هم در صورت نیاز امکان برخورد با این کانال‌ها و گروه های<span>&nbsp;</span><span class="wordInCorrect" id="4246_4" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; margin: 0px 0px 18px; direction: rtl; text-align: justify; padding: 0px;">نابه</span>‌هنجار در تلگرام نیست. زیرا برخورد با کانال‌هایی ساماندهی شده با مدیران آموزش دیده که می دانند هر چند وقت یکبار باید<span>&nbsp;</span><span class="wordInCorrect" id="4377_4" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; margin: 0px 0px 18px; direction: rtl; text-align: justify; padding: 0px;">لینک</span><span>&nbsp;</span>کانال را برای به خطر<span>&nbsp;</span><span class="wordInCorrect" id="4403_7" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; margin: 0px 0px 18px; direction: rtl; text-align: justify; padding: 0px;">نیفتادن</span><span>&nbsp;</span>تغییر دهند با روش ساده ایمیل کردن آدرس کانال متخلف به تلگرام قابل انجام نیست. علاوه بر این، حتی اگر چنین کانالی برای برخورد به تلگرام گزارش شود باز هم نتیجه‌ای در برنخواهد داشت؛ زیرا این کانال ها که لیست لینک‌های گروه‌های غیراخلاقی را قرار می‌دهند به دلیل اینکه در ظاهر حاوی محتوای غیراخلاقی نیستند از نظر تلگرام مصداق کانال‌ غیراخلاقی تشخیص داده نمی شوند. همچنان که همین کانال طی دو سال گذشته فعال بوده و برخوردی با آن صورت نگرفته است.</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">متاسفانه در برهه های زمانی مختلف، اولویت مهم رسیدگی به اوضاع نوجوان‌های در معرض آسیب در سایه مسائل مهم‌تر کشوری پشت گوش انداخته شده است و همواره محدودیت‌های فنی هم در این روال مزید بر علت شده است.</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در چنین شرایطی سوال این است که آیا مسئولانی که وظیفه سالم‌سازی فضای مجازی را به خصوص در وزارت ارتباطات بر عهده دارند پاسخگوی اعتماد خانواده‌هایی که فرزندانشان را با تضمین نظارت دستگاه‌های رسمی در این فضا آزاد گذاشته‌اند، خواهند بود؟ یا اولویت‌های دیگری به خصوص در زمین بازی سیاست و انتخابات برای خود قائل هستند؟</span></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="wordInCorrect" id="4665_6" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; margin: 0px 0px 18px; direction: rtl; text-align: justify; padding: 0px;">انتهای</span><span>&nbsp;</span>پیام/</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2018-05-23T19:13:04+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده سئوالات ریاضی خرداد هشتم جویا مجد http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1097 <ul class="content_1" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none; background-color: rgb(238, 238, 238); color: rgb(41, 84, 122); font-family: BYekan; font-size: 13px; text-align: right; border: none !important;"><li id="item-279" class="accordeonck item-279 parent level2" data-level="2" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-radius: 0px; box-shadow: none;"><span class="accordeonck_outer toggler toggler_2" style="display: block; position: relative;"></span></li><li id="item-266" class="accordeonck item-266 parent level2 open" data-level="2" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-radius: 0px; box-shadow: none;"><span class="accordeonck_outer toggler toggler_2" style="display: block; position: relative;"><a class="separator accordeonck " style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 12px; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190); background: none;">پایه هشتم</a></span><ul class="content_2" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none; border: none !important;"><li id="item-296" class="accordeonck item-296 parent level3 open" data-level="3" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-radius: 0px; box-shadow: none;"><span class="accordeonck_outer toggler toggler_3" style="display: block; position: relative;"><span class="toggler_icon" style="outline: none; background: url(&quot;/modules/mod_accordeonck/assets/minus.png&quot;) right center no-repeat !important; position: absolute; cursor: pointer; display: block; height: 40px; z-index: 10; right: 0px; width: 20px;"></span><a class="separator accordeonck " style="opacity: 100; outline: 0px; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 12px; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190); background: none;">نمونه آزمون های نوبت دوم</a></span><ul class="content_3" style="margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style: none outside none; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; border: none !important;"><li id="item-297" class="accordeonck item-297 level4 " data-level="4" style="margin: 0px 15px 0px 0px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none;"><div class="accordeonckmod"><div id="k2ModuleBox167" class="question k2ItemsBlock"><ul style="margin: 0px; padding-right: 4px; padding-left: 4px; list-style: none; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; border: none !important;"><li class="even" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون 1 - (جدید)</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="001_1.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/445_9d187a0198be4428ca1417dbecb16540" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="odd" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون2 - (جدید)</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="002_1.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/446_4be9b69437b71438cece1f63180c3437" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="even" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون3 - (جدید)</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="003_1.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/447_d953aef0462dff19cbcee8c6032d4948" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="odd" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون 4</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="004_1.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/425_9cee3cc2fc0f1734bb856cab5c450cbe" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="even" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون 5</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="005_1.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/448_86a1180bdb371c18ccf4b257976e69ec" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="odd" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون 6</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="006_1.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/449_f37b2402d71df73b0ab54ac116010e3a" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="even lastItem" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190); border-right: none; border-bottom: medium none; border-left: none; border-image: initial; background: none; display: block;"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون 7</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="007_1.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/450_d041b4eea053b65e404717d7bc1725e6" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="clearList" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; display: block; float: none; clear: both; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190); background: none;"></li></ul></div><div style="clear: both;"></div></div></li></ul></li></ul></li><li id="item-279" class="accordeonck item-279 parent level2" data-level="2" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-radius: 0px; box-shadow: none;"><span class="accordeonck_outer toggler toggler_2" style="display: block; position: relative;"><span class="toggler_icon" style="outline: none; background: none; position: absolute; cursor: pointer; display: block; height: 40px; z-index: 10; right: 0px; width: 20px;"></span></span></li></ul> text/html 2018-05-23T19:09:55+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده سئوالات ریاضی خرداد هفتم جویا مجد http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1096 <span class="accordeonck_outer toggler toggler_2" style="display: block; position: relative; color: rgb(41, 84, 122); font-family: BYekan; font-size: 13px; text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><a class="separator accordeonck " style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 12px; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190); background: none;">پایه هفتم</a></span><ul class="content_2" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none; background-color: rgb(238, 238, 238); color: rgb(41, 84, 122); font-family: BYekan; font-size: 13px; text-align: right; border: none !important;"><li id="item-291" class="accordeonck item-291 parent level3 open" data-level="3" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-radius: 0px; box-shadow: none;"><span class="accordeonck_outer toggler toggler_3" style="display: block; position: relative;"><span class="toggler_icon" style="outline: none; background: url(&quot;/modules/mod_accordeonck/assets/minus.png&quot;) right center no-repeat !important; position: absolute; cursor: pointer; display: block; height: 40px; z-index: 10; right: 0px; width: 20px;"></span><a class="separator accordeonck " style="opacity: 100; outline: 0px; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; font-size: 12px; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190); background: none;">نمونه آزمون های نوبت دوم</a></span><ul class="content_3" style="margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style: none outside none; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; border: none !important;"><li id="item-292" class="accordeonck item-292 level4 " data-level="4" style="margin: 0px 15px 0px 0px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none;"><div class="accordeonckmod"><div id="k2ModuleBox165" class="question k2ItemsBlock"><ul style="margin: 0px; padding-right: 4px; padding-left: 4px; list-style: none; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; border: none !important;"><li class="even" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون 1- (جدید)</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="001.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/438_04d0db52698035238989c72e4efff106" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="odd" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون2- (جدید)</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="002.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/439_9da60117a8c77f6dd0ccee10cb3ada49" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="even" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون3 - (جدید)</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="003.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/440_9d26b2e2b69d637062295cf2efbfbea1" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="odd" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون 4</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="004.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/441_b8f2670c6a3768b79120d7076e6b049c" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="even" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون 5</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="005.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/442_f82bb043fb952580de65750fe00686c7" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="odd" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; background: none; border-bottom: medium none; display: block; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190);"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون 6</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="006.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/443_ffcfd19f0a03eb6d0cba1d8c906cf70a" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></li><li class="even lastItem" style="margin: 0px 15px 24px 10px; padding: 0px; list-style: none outside none; border-top: 1px solid rgb(0, 190, 190); border-right: none; border-bottom: medium none; border-left: none; border-image: initial; background: none; display: block;"><a class="moduleItemTitle" style="opacity: 0.9; display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; float: right; background: none;">آزمون 7</a><div class="moduleAttachments" style="float: left;"><a title="007.pdf" href="http://karimkarami.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/download/444_fae9fb8769e7fc6080e7ce84543e1c4b" style="opacity: 0.9; color: rgb(41, 84, 122); display: block; padding: 10px 24px 9px 18px; margin: 0px 10px; border: none; background: none;">دانلود</a></div></li></ul></div></div></li></ul></li></ul> text/html 2018-05-13T11:50:02+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده سئوالات امتحان نهایی ریاضی پایه نهم خرداد 96 کل استا ن ها http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1095 <div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8326237726/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96_%DA%A9%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;">دانلود نمونه سئوالات ریاضی پایه نهم امتحان نهایی خرداد 96 کل استا ن های کشور</div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 12px;"><div align="center" style="color: rgb(99, 135, 12); text-align: center;"><div align="center" style="text-decoration-line: none;"><br></div><div align="center" style="text-decoration-line: none;"><br></div><div align="center" style="text-decoration-line: none;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7468868595/download3_1_.gif" style="max-width: 500px;"></div><div style="text-decoration-line: none;"></div></div></div></div></div></a></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></blogextendedpost></div> text/html 2018-05-04T05:40:10+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده آدرس جدید کانال ریاضیات نقی زاده در سروش http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1094 <div align="center"><a href="https://sapp.ir/naghizadeh.math" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325337284/download.jpg" alt="" width="115" vspace="0" hspace="0" height="115" border="0" align="middle"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>آدرس جدید کانال ریاضیات نقی زاده در سروش</b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> <div><font size="5">https://sapp.ir/naghizadeh.math</font></div></a></div> text/html 2018-05-04T04:59:40+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده 100 http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1093 naghizadeh_math text/html 2018-05-04T04:55:24+01:00 hassan-naghizadeh.mihanblog.com حسن نقی زاده تعداد ارقام 2 به توان مضارب10 http://hassan-naghizadeh.mihanblog.com/post/1092 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8325335676/10000.png" alt=""></div>